آزمون های آنلاین زمین شناسی

پایه
درس
نوع

سراسری 94 تجربی

کد: 3426
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زمین شناسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 تجربی

کد: 2280
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زمین شناسی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری تجربی 95

کد: 378
سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

زمین شناسی

نوع آزمون
کنکور سراسری