آزمون های آنلاین علوم و فنون ادبی (انسانی)

پایه
درس
نوع

سبک شناسی دوازدهم درس چهارم

کد: 19021111206
دوازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 2147483798
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 14

کد: 2147483738
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 13

کد: 2147483735
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 13

کد: 97061047
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 12

کد: 97061046
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

علوم و فنون ادبی فصل اول

کد: 11711
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 12

کد: 9443
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 11

کد: 9367
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 11

کد: 9365
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 10

کد: 9285
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 10

کد: 9284
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 9

کد: 9220
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

جامع

کد: 9219
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

گام پنجم، آزمون 8

کد: 9073
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 7

کد: 9072
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 6

کد: 9071
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون 5

کد: 9070
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام پنجم آزمون 8

کد: 9056
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 7

کد: 9055
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
طبقه بندی شده