آزمون های آنلاین ادبیات و زبان فارسی

پایه
درس
نوع

حقیقت عشق 2

کد: 19021111211
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

نی نامه 2

کد: 19021111210
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

اغازگری تنها

کد: 19021111208
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

در امواج سند

کد: 19021111207
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات (دماوندیه)

کد: 19021111176
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات (طوطی و بقال)

کد: 19021111175
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات دهم گرد آفرید

کد: 19021111174
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

121

کد: 19021111164
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

Gh

کد: 19021111127
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

25

کد: 19021111114
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات12

کد: 19021111113
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات فارسی

کد: 19021110846
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس هفتم در حقیقت عشق

کد: 88120701
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس ششم نی نامه

کد: 88120601
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس پنجم دماوندیه

کد: 88120501
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس سوم ادبیات فارسی

کد: 88120301
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون آمادگی یازدهم

کد: 88110000
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

ادبیات دهم 6درس آخر

کد: 88100002
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات دهم 6 درس اول

کد: 88100001
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون آمادگی دهم

کد: 88100000
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع