آزمون های آنلاین دین و زندگی

پایه
درس
نوع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111406
دوم دبیرستان

دین و زندگی

نوع آزمون
جامع

دروس 1 تا 7(دوم دبیرستان)

کد: 97081603
دوم دبیرستان

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97080403
دوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97072703
دوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام اول - درس اول و دوم

کد: 97070601
دوم دبیرستان

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

دین و زندگی دوازدهم درس 7و8

کد: 77130002
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

دین و زندگی دوازدهم درس 5و6

کد: 77130001
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

دینی دوازدهم درس 3و4

کد: 77130000
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 10

کد: 77121001
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 9

کد: 77120902
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 9

کد: 77120901
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 8

کد: 77120802
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 8

کد: 77120801
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 7

کد: 77120702
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 7

کد: 77120701
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 3 دین و زندگی 12 درس 6

کد: 77120603
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 6

کد: 77120602
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 6

کد: 77120601
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 3 دین و زندگی 12 درس 5

کد: 77120503
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 5

کد: 77120502
دوازدهم متوسطه

دین و زندگی

نوع آزمون
طبقه بندی شده