آزمون های آنلاین شیمی

پایه
درس
نوع

شبیه ساز کد 11120201

کد: 1112020101
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111401
سوم دبیرستان

شیمی

نوع آزمون
جامع

شیمی 2 و شیمی 3

کد: 97090101
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

شیمی

نوع آزمون
جامع

بخش 1 و2 (دوم دبیرستان)

کد: 97081605
دوم دبیرستان

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی سوم دبیرستان

کد: 97081604
سوم دبیرستان

شیمی

نوع آزمون
جامع

شیمی سال سوم فصل محلول ها

کد: 97080409
سوم دبیرستان

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی - گام دوم

کد: 97072701
سوم دبیرستان

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

بخش اول - شیمی 3

کد: 97071401
سوم دبیرستان

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی 3- فصل 3 - تا صفحۀ 79

کد: 11120330
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی امتحانی

کد: 11120205
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی 12 - بخش 2 - تا برقکافت

کد: 11120201
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی دوازدهم - فصل 1

کد: 11120120
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی فصل 2 امتحانی

کد: 11120105
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی 3 - فصل 1 - مولکول ها در خدمت تندرستی

کد: 11120101
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 5 شیمی 11 جامع فصل 3

کد: 11110305
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 4 شیمی 11 جامع فصل 3

کد: 11110304
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 3 شیمی 11 جامع فصل 3

کد: 11110303
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 شیمی 11 فصل 3 (ص 107 تا 119)

کد: 11110302
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی

کد: 11110301
ثبت نشده

شیمی

نوع آزمون
موضوعی

شیمی 2 - فصل 2 - تا صفحه 70

کد: 11110210
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده