آزمون های آنلاین شیمی

پایه
درس
نوع

آزمون جمع بندی

کد: 10061
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10060
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10026
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10025
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10024
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10023
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10022
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

جمع بندی یازدهم

کد: 10012
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

جمع بندی یازدهم

کد: 10011
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

جمع بندی یازدهم

کد: 10010
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

جمع بندی یازدهم

کد: 10009
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

جمع بندی یازدهم

کد: 10008
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی دهم

کد: 10005
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی دهم

کد: 10004
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی دهم

کد: 10003
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی دهم

کد: 10002
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی دهم

کد: 10001
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
جمع بندی

سراسری 96 تجربی

کد: 3631
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

شیمی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 ریاضی

کد: 2895
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

شیمی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 ریاضی

کد: 2647
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

شیمی

نوع آزمون
کنکور سراسری