آزمون های آنلاین شیمی

پایه
درس
نوع

CHEM

کد: 19021111185
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

شیمی 1

کد: 19021111159
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

chem

کد: 19021111118
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
موضوعی

شیمی فصل یک

کد: 19021111104
دهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی 3- فصل 3 - تا صفحۀ 79

کد: 11120330
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی 12 - بخش 2 - تا برقکافت

کد: 11120201
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی دوازدهم - فصل 1

کد: 11120120
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی 3 - فصل 1 - مولکول ها در خدمت تندرستی

کد: 11120101
دوازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل 3

کد: 11110305
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل 3

کد: 11110304
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل 3

کد: 11110303
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 3 (ص 107 تا 119)

کد: 11110302
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2 - تا صفحه 70

کد: 11110210
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل 2

کد: 11110209
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل2 (مسئله)

کد: 11110208
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2 (جامع)

کد: 11110207
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2 (جامع)

کد: 11110206
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2 (جامع)

کد: 11110205
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2(ص 83 تا 93)

کد: 11110204
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2(ص 70 تا 83)

کد: 11110203
یازدهم متوسطه

شیمی

نوع آزمون
طبقه بندی شده