آزمون های آنلاین زبان انگلیسی

پایه
درس
نوع

جمع بندی

کد: 19021110954
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

980230

کد: 441202039
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111405
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

گام چهارم عمومی

کد: 97090109
ثبت نشده

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97080402
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس اول - پیش دانشگاهی

کد: 97071901
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام اول - درس اول - سوم دبیرستان

کد: 97070602
سوم دبیرستان

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 18

کد: 97070017
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97070016
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070015
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 97070007
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 97061178
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 15

کد: 97061090
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 14

کد: 97061055
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 13

کد: 97061041
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97061040
دهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون دروس 1و 2

کد: 97060715
دهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120221
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120219
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120217
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع