آزمون های آنلاین زبان انگلیسی

پایه
درس
نوع

Vocab10

کد: 19021111199
دهم متوسطه, دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

Vocab12

کد: 19021111198
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

Vocab12

کد: 19021111197
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

Grammar 12

کد: 19021111196
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

12

کد: 19021111173
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

11grade

کد: 19021111170
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

English

کد: 19021111167
دهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

جمع بندی

کد: 19021110954
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

980230

کد: 441202039
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111405
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

گام چهارم عمومی

کد: 97090109
ثبت نشده

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97080402
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس اول - پیش دانشگاهی

کد: 97071901
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 18

کد: 97070017
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070015
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120221
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120219
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120217
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120215
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120213
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع