آزمون های آنلاین زبان انگلیسی

پایه
درس
نوع

جمع بندی

کد: 19021110954
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

980230

کد: 441202039
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111405
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

گام چهارم عمومی

کد: 97090109
ثبت نشده

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97080402
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس اول - پیش دانشگاهی

کد: 97071901
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 18

کد: 97070017
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070015
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120221
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120219
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120217
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120215
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120213
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120211
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120209
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120207
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120205
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120204
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120203
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120202
دوازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع