آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

فصل 1 درس 1 و 2

کد: 19021111046
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

معادله درجه 2 و تابع درجه 2

کد: 19021111029
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جمع بندی

کد: 19021110954
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

جمع بندی سه پایه

کد: 19021110952
پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
جامع

انتگرال (مرحله دوم)

کد: 19021110947
پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

انتگرال (مرحله اول)

کد: 19021110946
پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ادبیات فارسی

کد: 19021110846
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2درس سوم فصل دوم

کد: 3311020302
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس سوم فصل دوم

کد: 3311020301
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020202
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس دوم فصل دوم

کد: 3311020201
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس اول فصل دوم

کد: 3311020102
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس اول فصل دوم

کد: 3311020101
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 درس سوم فصل اول

کد: 3311010302
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس سوم فصل اول

کد: 3311010301
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل اول

کد: 3311010202
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس دوم فصل اول

کد: 3311010201
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس اول فصل اول

کد: 3311010102
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1درس اول فصل اول

کد: 3311010101
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مستمر 4 (فصل 1، درس 4 و5)

کد: 3302110822
یازدهم متوسطه

حسابان

نوع آزمون
طبقه بندی شده