آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

مستمر 4 فصل 2

کد: 2201110822
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل های اول تا سوم

کد: 2147483947
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل اول تا سوم

کد: 2147483892
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل 1 تا 4

کد: 2147483847
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی دهم فصل های اول تا سوم

کد: 2147483846
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 2147483798
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 14

کد: 2147483738
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 13

کد: 2147483735
دهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

مستمر8 فصل2 (درس 3 و 4)

کد: 1902100920
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

مستمر 4(فصل 2 - درس 1 و 2)

کد: 1902100822
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 عربی 10 دروس 5و 6و7

کد: 661056701
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

980230

کد: 441202039
پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

زیست یازدهم فصل 5 گفتار 1

کد: 221105011
یازدهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه فصل 2

کد: 99130001
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه فصل 1

کد: 99130000
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه (فصل اول)

کد: 99120000
دوازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111411
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111410
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111409
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111408
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

عربی

نوع آزمون
جامع