آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

آزمون 19

کد: 97070021
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97070020
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97070017
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070015
یازدهم متوسطه

زبان انگلیسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97070014
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070013
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97070012
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 97070011
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون20 ریاضی و آمار یازدهم

کد: 97070010
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 97070009
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 15

کد: 97070008
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19 ریاضی و آمار2

کد: 97070006
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18 ریاضی و آمار2

کد: 97070005
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون17ریاضی و آمار2

کد: 97070004
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20 هندسه 1

کد: 97070003
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون19 هندسه 1

کد: 97070002
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون 18 هندسه 1

کد: 97070001
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره2ریاضی2 دوم دبیرستان

کد: 97061183
دوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97061161
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 97061155
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع