آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

آزمون شماره 18 دهم انساتی

کد: 97061100
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره 17 دهم انسانی

کد: 97061099
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره16 دهم انسانی

کد: 97061097
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 14

کد: 97061088
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره15 ریاضی و آمار دهم انسانی

کد: 97061077
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره 15 ریاضی و آمار یازدهم

کد: 97061076
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره 14 ریاضی و آماریازدهم انسانی

کد: 97061073
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون17 هندسه 1

کد: 97061072
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره 20 هندسه 2

کد: 97061071
یازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره19 هندسه 2

کد: 97061070
یازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون شماره18 هندسه 2

کد: 97061069
یازدهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97061068
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون16 هندسه 1

کد: 97061067
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون15 هندسه 1

کد: 97061066
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون14 هندسه 1

کد: 97061065
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون 13 هندسه 1

کد: 97061064
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97061054
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 17

کد: 97061053
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

تعیین سطح

کد: 97061052
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
جامع

آزمون 13

کد: 97061047
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع