آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

آزمون 12

کد: 97061046
یازدهم متوسطه

علوم و فنون ادبی (انسانی)

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97061038
یازدهم متوسطه

روانشناسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97061036
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97061035
یازدهم متوسطه

فلسفه

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 97061034
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

آزمون 13

کد: 97061028
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
جامع

درس هفتم در حقیقت عشق

کد: 88120701
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس ششم نی نامه

کد: 88120601
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس پنجم دماوندیه

کد: 88120501
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس سوم ادبیات فارسی

کد: 88120301
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون آمادگی یازدهم

کد: 88110000
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

ادبیات دهم 6درس آخر

کد: 88100002
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات دهم 6 درس اول

کد: 88100001
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون آمادگی دهم

کد: 88100000
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

تمیرینی 1 عربی 12 درس 3

کد: 66120301
دوازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی دو درس یک

کد: 66120102
دوازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی یک درس یک

کد: 66120101
دوازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی عربی 11 دروس 3 و 4

کد: 66113401
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس هفت تمرینی دو

کد: 66110702
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس هفت تمرینی یک

کد: 66110701
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده