پروفایل کاربر


سید محمدحسین سیدنژاد

پایه تحصیلی: هشتم متوسطه

رشته تحصیلی:

20750   امتیاز

فعالیت ها


24 آزمون

1 برنامه ریزی موفق

1 بار نفر برتر آزمون

1 دیدگاه

آخرین دیدگاه ها


آزمون سختی بود ولی خوب بود 4 ماه پیش