دانش پژوهان فعال  1. خانه
  2. لیست دانش پژوهان فعال
سلما یار
دوازدهم متوسطه
تجربی
فرزاد ستوده رودی
یازدهم متوسطه
تجربی
نگین داودی
دوازدهم متوسطه
تجربی
مینا رضایی
دوازدهم متوسطه
تجربی
کارن نشاط مفیدی
دوازدهم متوسطه
تجربی
مازیار قوامی
یازدهم متوسطه
تجربی
سودا قریشی
دوازدهم متوسطه
تجربی
حانیه تیموری
دوازدهم متوسطه
تجربی
مهدی قدرتی
دوازدهم متوسطه
تجربی
یگانه خراشادی زاده
دوازدهم متوسطه
ریاضی
علی قلی نیا
دوازدهم متوسطه
تجربی
نیکی کرمی
یازدهم متوسطه
تجربی
کیانا بیوکانی
دوازدهم متوسطه
تجربی
SBX student
یازدهم متوسطه
ریاضی
علیرضا خزاعی زاده
هشتم متوسطه
فاطمه عاشورزاده
دهم متوسطه
تجربی
کامیار صیادی
نهم متوسطه
ریاضی
ام البنین صفری
دوازدهم متوسطه
تجربی
علی جعفری پور
دوازدهم متوسطه
تجربی
شاهین ملکی زاده
دوازدهم متوسطه
تجربی
مریم احمدی
دوازدهم متوسطه
تجربی
سید محمدحسین سیدنژاد
هشتم متوسطه
مهدی شاهسون قره حسینی
هشتم متوسطه
نگار نظری
یازدهم متوسطه
تجربی
عادله حشمتی
دوازدهم متوسطه
تجربی
مریم رجبی نسب
دوازدهم متوسطه
تجربی
بیتا مصطفایی
دوازدهم متوسطه
تجربی
سید عارف رضوی
یازدهم متوسطه
ریاضی
سید امیرعلی آل رضا
هفتم متوسطه
زهرا نیازی خلیل آباد
هفتم متوسطه
آسیه عظیمی
دوازدهم متوسطه
تجربی
سارا بداغی
دوازدهم متوسطه
تجربی
متینا عباس پور
یازدهم متوسطه
تجربی
فاطمه مرادی
هفتم متوسطه
ندا حیدری
یازدهم متوسطه
تجربی
بهاره محمدیان
دهم متوسطه
ریاضی
ارشیا احمدی
هشتم متوسطه
عبدالله برهان نژاد
هفتم متوسطه
شهریار قوامی
نهم متوسطه
نازنین کامل نجاران
دوازدهم متوسطه
تجربی