دانش پژوهان فعال  1. خانه
  2. لیست دانش پژوهان فعال
سلما یار
دوازدهم متوسطه
تجربی
فرزاد ستوده رودی
یازدهم متوسطه
تجربی
مینا رضایی
دوازدهم متوسطه
تجربی
نگین داودی
دوازدهم متوسطه
تجربی
سارا بداغی
دوازدهم متوسطه
تجربی
مهدی قدرتی
دوازدهم متوسطه
تجربی
کارن نشاط مفیدی
دوازدهم متوسطه
تجربی
سودا قریشی
دوازدهم متوسطه
تجربی
مازیار قوامی
یازدهم متوسطه
تجربی
حانیه تیموری
دوازدهم متوسطه
تجربی
علی قلی نیا
دوازدهم متوسطه
تجربی
SBX student
یازدهم متوسطه
ریاضی
یگانه خراشادی زاده
دوازدهم متوسطه
ریاضی
کیانا بیوکانی
دوازدهم متوسطه
تجربی
نیکی کرمی
یازدهم متوسطه
تجربی
کامیار صیادی
نهم متوسطه
ریاضی
سید محمدحسین سیدنژاد
هشتم متوسطه
علی جعفری پور
دوازدهم متوسطه
تجربی
ام البنین صفری
دوازدهم متوسطه
تجربی
شاهین ملکی زاده
دوازدهم متوسطه
تجربی
مریم احمدی
دوازدهم متوسطه
تجربی
مهدی شاهسون قره حسینی
هفتم متوسطه
ارشیا احمدی
هشتم متوسطه
سینا محمودآبادی
هفتم متوسطه
نگار نظری
یازدهم متوسطه
تجربی
فاطمه عاشورزاده
دهم متوسطه
تجربی
متینا عباس پور
یازدهم متوسطه
تجربی
عادله حشمتی
دوازدهم متوسطه
تجربی
علیرضا خزاعی زاده
هفتم متوسطه
زهرا نیازی خلیل آباد
هفتم متوسطه
مریم رجبی نسب
دوازدهم متوسطه
تجربی
بیتا مصطفایی
دوازدهم متوسطه
تجربی
سیدامیرعلی غفوریان قهرمانی
هفتم متوسطه
آسیه عظیمی
دوازدهم متوسطه
تجربی
پرهام ترشیزی
هفتم متوسطه
سارا روحانی
دوازدهم متوسطه
تجربی
شهریار قوامی
نهم متوسطه
محدثه دلاکه
دوازدهم متوسطه
تجربی
فاطمه مرادی
هفتم متوسطه
ندا حیدری
یازدهم متوسطه
تجربی