1. خانه
 2. دوره های آموزشی
 3. ریاضیات جامع رشته ریاضی (حسابان-هندسه-گسسته-آمار و احتمال)

 کد دوره: 37

 عنوان : ریاضیات جامع رشته ریاضی (حسابان-هندسه-گسسته-آمار و احتمال)

 ظرفیت دوره : 2 نفر

 وضعیت دوره : تکمیل شده

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : حضوری

 نوع مخاطب : دانش آموزی

دکتر محمد غلامپور

دکترای تخصصی ریاضی محض دانشگاه فردوسی مشهد

ریاضیات جامع رشته ریاضی (حسابان-هندسه-گسسته-آمار و احتمال)


تاریخ ثبت نام از: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

توضیحات دوره:

«مباحث مربوط به ریاضی دهم و حسابان 1 و 2»

مقدمه ای بر ریاضیات پایه

 •         اتحادها-توان-ریشه    جلسه1
 •         تقسیم چند جمله ای    جلسه2
 •         حل حداقل 30 نمونه سوال مهم و نکات مربوطه    جلسه3

سهمی (معادله درجه 2)

 •         معادله درجه دوم و نکات مربوطه    جلسه4
 •         حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه5

محاسبات جبری معادلات و نامعادلات

 •         تعیین علامت-حل معادله و نامعادله    جلسه6
 •         حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه7

مثلثات

 •         آشنایی با مفاهیم اولیه    جلسه8
 •         روابط مثلثاتی-حل معادلات مثلثاتی    جلسه9
 •         روش های حل توابع مثلثاتی شکل دار    جلسه10
 •         حل حداقل 30 نمونه سوال مهم    جلسه11

آشنایی مقدماتی با تابع

 •         توابع خطی، چندجمله ای، همانی و ثابت-تعیین دامنه و برد    جلسه12
 •         تابع قدر مطلق    جلسه13
 •         تابع جزء صحیح    جلسه 14
 •         حل سوالات متفاوت از تمام مباحث مربوطه    جلسه 15

آشنایی بیشتر با تابع

 •         جبر توابع-ترکیب توابع-توابع معکوس    جلسه16
 •         صعودی  و نزولی بودن توابع    جلسه17
 •         تابع لگاریتم و نمایی    جلسه18
 •         حل سوالات متفاوت از تمام مباحث مربوطه    جلسه19

حد و پیوستگی

 •         آشنایی با حد و پیوستگی    جلسه20
 •         حالات مبهم – حد در بی نهایت و حد بی نهایت    جلسه21
 •         حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه22

مشتق

 •         آشنایی با مشتق-تعریف مشتق-قواعد مشتق گیری    جلسه23
 •         آهنگ تغییر و شیب خط مماس    جلسه24
 •         حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه25

کاربردهای مشتق

 •         اکسترمم های نسبی و مطلق-توابع یکنواخت و نقاط بحرانی    جلسه26
 •         بهینه سازی    جلسه27
 •         حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه28

آشنایی با هندسه تحلیلی

 •         آشنایی با هندسه مختصاتی    جلسه29
 •         حل سوالات مربوطه    جلسه30

الگو و دنباله

 •         دنباله هندسی و دنباله حسابی    جلسه 31
 •         بازه و مجموعه    جلسه 32
 •         حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 33

«مباحث مربوط به هندسه پایه و هندسه 3»

ترسیم های هندسی و استدلال

 •     استدلال و ترسیم های هندسی    جلسه 34
 •     قضیه تالس، تشابه و روابط طولی    جلسه 35
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 36

چند ضلعی ها

 •     چندضلعی ها و ویژگی های از آنها    جلسه 37
 •     مساحت و کاربردهای آن    جلسه 38
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 39

تجسم فضایی

 •     خط، نقطه و صفحه    جلسه 40
 •     تفکر تجسمی    جلسه 41
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 42

دایره

 •     مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره    جلسه 43
 •     رابطه های طولی در دایره    جلسه 44
 •     چندضلعی های محاطی و محیطی   جلسه 45
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 46

تبدیل های هندسی و کاربردها

 •     تبدیل های هندسی   جلسه 47
 •     کاربرد تبدیل ها    جلسه 48
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 49

روابط طولی در مثلث

 •     قضیه سینوس ها و قضیه کسینوس ها    جلسه 50
 •     قضیه نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبه طول نیمسازها    جلسه 51
 •     قضیه هرون (محاسبه ارتفاع ها و مساحت مثلث)   جلسه 52
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 53

ماتریس و کاربردها

 •     ماتریس و اعمال روی ماتریس ها    جلسه 54
 •     وارون ماتریس و دترمینان    جلسه 55
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 56

مقاطع مخروطی

 •     آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی    جلسه 57
 •     دایره، بیضی و سهمی    جلسه 58
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 59

بردار ها

 •     معرفی فضای سه بعدی    جلسه 60
 •     ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها    جلسه 61
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 62

«مباحث مربوط به آمار و احتمال»

آشنایی با مبانی ریاضیات

 •     آشنایی با منطق ریاضی (گزاره و انواع گزاره ها و سورها)    جلسه 63
 •     مجموعه، زیر مجموعه و افراز یک مجموعه  و موارد مربوطه  جلسه 64
 •     جبر مجموعه ها، قوانین دمورگان و ضرب دکارتی بین دو مجموعه  جلسه 65
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 66

احتمال

 •     مبانی احتمال، فضای نمونه و اصول احتمال    جلسه 67
 •     احتمال غیر هم شانس و احتمال شرطی    جلسه 68
 •     قانون ضرب احتمال، قانون احتمال کل و قانون بیز  جلسه 69
 •     پیشامدهای مستقل و وابسته، انتخاب با جایگذاری و بدون جایگذاری   جلسه 70
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 71

آمار

 •     آمار توصیفی، معیارهای گرایش به مرکز (میانه، مد و میانگین)   جلسه 72
 •     معیارهای پراکندگی (انحراف معیار، ضریب تغییرات داده ها و نمودار جعبه ای)    جلسه 73
 •     آمار استنباطی، گردآوری داده و برآورد بازه ای    جلسه 74
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 75

«مباحث مربوط به گسسته»

آشنایی با نظریه اعداد

 •         استدلال ریاضی    جلسه 76
 •         بخش پذیری در اعداد صحیح و هم نهشتی    جلسه 77
 •         حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 78

گراف و مدل سازی

 •     معرفی گراف    جلسه 79
 •     مدل سازی با گراف    جلسه 80
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 81

ترکیبیات (شمارش بدون شمردن)

 •         مباحثی در ترکیبیات    جلسه 82
 •         روش هایی برای شمارش    جلسه 83
 •         حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 84


شرایط و توضیحات:

 •        قبل از هر جلسه خواندن درسنامه مربوطه که در اختیار داوطلب قرار می گیرد و نیز شرکت در آزمون مرتبط با آن الزامی است. (کسب حدنصاب 50 درصد نمره آزمون برای حضور در جلسه کلاس الزامی است)
 •        انجام تکالیف داده شده در مدت زمان بین دو جلسه الزامی می باشد. (هر روز بایستی گزارش تکالیف انجام شده توسط داوطلب در سامانه ثبت شود.)
 •        جلسات به صورت خصوصی و تنظیم زمان جلسات متناسب با تواتمندی داوطلب می باشد. (بین 34 تا 48 هفته کل جلسات برگزار می شود.)
 •        کلاس ها شامل پشتیبان می باشد و تمامی اطلاع رسانی ها از طریق درون سامانه ای توسط پشتیبان انجام می شود.
 •        داوطلب در طی دوره آموزشی حق غیبت بیش از یک جلسه (حتی غیبت موجه) را ندارد.
 •        انصراف و انتقال برای داوطلب پس از انجام فرآیند ثبت نام امکان پذیر نیست و وجه ثبت نام بازگردانده نمی شود.
 •        در صورتی که داوطلب به موارد ذکر شده فوق عمل نکند، بدون برگشت وجه ثبت نام از دوره اخراج می گردد.
 •        دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دهم، یازدهم و دوازدهم) پس از انجام مصاحبه در صورت پذیرش، امکان شرکت در این دوره را خواهند داشت، این دوره تمامی موضوعات ریاضی دوره دوم متوسطه را به طور کامل در برمی گیرد.

ظرفیت تکمیل شده است.