نظرات کاربران

نظر دانش آموزان مربوط به بخش حضوری موسسه پرگاس

والدین کیانا بیوکانی

نظر والدین کیانا بیوکانی در مورد موسسه پویش فکری پرگاس

والدین دانش آموزان مازیار و شهریار قوامی

نظر والدین مازیار قوامی در مورد موسسه پویش فکری پرگاس

کارن نشاط مفیدی
کارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی - دوازدهم تجربی

نظر آقای نشاط مفیدی در مورد مزایای موسسه پرگاس

کارن نشاط مفیدی
کارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی - دوازدهم تجربی

نظر آقای نشاط مفیدی در مورد مشاوره های تخصصی پرگاس

کارن نشاط مفیدی
کارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی - دوازدهم تجربی

نظر آقای مفیدی در مورد تدریس ریاضی استاد مهدی غلامپور

مازیار قوامی - دوازدهم تجربی

نظر آقای قوامی در مورد مشاوره های تخصصی پرگاس

مازیار قوامی المپیاد زیست
مازیار قوامی المپیاد زیست

مازیار قوامی - دوازدهم تجربی

نظر آقای قوامی در مورد تدریس ریاضی استاد مهدی غلامپور

سودا قریشی
سودا قریشی

سودا قریشی - دوازدهم تجربی

نظر خانم قریشی در روند پیشرفت در پرگاس

یگانه فخرایی
یگانه فخرایی پرگاس

یگانه فخرایی - دهم تجربی

نظر خانم فخرایی در مورد استاد راهنما (مهندس غلامپور)

مریم احمدی
مریم احمدی

مریم احمدی - دهم تجربی

نظر خانم احمدی در مورد روند پیشرفت در پرگاس

ویانا ناصری
ویانا ناصری

ویانا ناصری - دهم تجربی

نظر خانم ناصری در مورد مشاوره های تخصصی پرگاس

متینا عباس پور
متینا عباس پور

متینا عباس پور - یازدهم تجربی

نظر خانم عباس پور در مورد روند پیشرفت در پرگاس

ویانا ناصری
ویانا ناصری

ویانا ناصری - دهم تجربی

نظر خانم ناصری در مورد روند پیشرفت در پرگاس

هانیه تیموری - کارشناس ارشد بیوشیمی

نظر خانم تیموری در مورد تدریس ریاضی مهندس غلامپور

عطیه تیموری
عطیه تیموری

عطیه تیموری - کارشناس ارشد بیوشیمی

نظر خانم تیموری در مورد تدریس ریاضی مهندس غلامپور

آیناز میر
آیناز میر

آیناز میر - دهم تجربی

نظر خانم میر در مورد مشاوره و کلاس های موسسه پرگاس

نیکی کرمی
نیکی کرمی

نیکی کرمی - دهم تجربی

نظر خانم کرمی در مورد مشاوره و کلاس های موسسه پرگاس

نظر دانش آموزان مربوط به سامانه و اپلیکیشن پرگاس

والدین دانش آموزان شهریار و مازیار قوامی

نظر والدین در مورد خدمات آموزشی پرگاس

مازیار قوامی المپیاد زیست
مازیار قوامی المپیاد زیست

مازیار قوامی - دوازدهم تجربی

امکانات سامانه پرگاس از دید آقای قوامی

مریم احمدی
مریم احمدی

مریم احمدی - دهم تجربی

نظر خانم احمدی در مورد سامانه پرگاس

سودا قریشی
سودا قریشی

سودا قریشی - دوازدهم تجربی

نظر خانم در مورد آزمون های تمرینی پرگاس

آیناز میر
آیناز میر

آیناز میر - دهم تجربی

نظر خانم میر در مورد امکانات سامانه پرگاس

متینا عباس پور
متینا عباس پور

متینا عباس پور - یازدهم تجربی

نظر خانم عباس پور در مورد امکانات سامانه پرگاس

مازیار قوامی المپیاد زیست
مازیار قوامی المپیاد زیست

مازیار قوامی - دوازدهم تجربی

مزایای سامانه پرگاس از دید آقای قوامی

ریحانه میرشرقی - دوازدهم تجربی

نظر ریحانه میر شرقی در مورد آزمون های آنلاین

مهدی عباس زاده - دانشجوی دانشگاه فردوسی

نظر آقای عباس زاده در مورد کلینیک رفع اشکال پرگاس