نظرات کاربران

نظر دانش آموزان مربوط به بخش حضوری موسسه پرگاس

والدین کیانا بیوکانی

نظر والدین کیانا بیوکانی در مورد موسسه پویش فکری پرگاس

والدین دانش آموز یگانه فخرایی

نظر خانم فخرایی در مورد مزایای ثبت نام در موسسه پرگاس

کارن نشاط مفیدی
کارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی - دوازدهم تجربی

نظر آقای نشاط مفیدی در مورد مزایای موسسه پرگاس

کارن نشاط مفیدی
کارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی - دوازدهم تجربی

نظر آقای نشاط مفیدی در مورد مشاوره های تخصصی پرگاس

کارن نشاط مفیدی
کارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی - دوازدهم تجربی

نظر آقای مفیدی در مورد تدریس ریاضی استاد مهدی غلامپور

سودا قریشی
سودا قریشی

سودا قریشی - دوازدهم تجربی

نظر خانم قریشی در روند پیشرفت در پرگاس

یگانه فخرایی
یگانه فخرایی پرگاس

یگانه فخرایی - دهم تجربی

نظر خانم فخرایی در مورد استاد راهنما (مهندس غلامپور)

مریم احمدی
مریم احمدی

مریم احمدی - دهم تجربی

نظر خانم احمدی در مورد روند پیشرفت در پرگاس

ویانا ناصری
ویانا ناصری

ویانا ناصری - دهم تجربی

نظر خانم ناصری در مورد مشاوره های تخصصی پرگاس

متینا عباس پور
متینا عباس پور

متینا عباس پور - یازدهم تجربی

نظر خانم عباس پور در مورد روند پیشرفت در پرگاس

ویانا ناصری
ویانا ناصری

ویانا ناصری - دهم تجربی

نظر خانم ناصری در مورد روند پیشرفت در پرگاس

هانیه تیموری - کارشناس ارشد بیوشیمی

نظر خانم تیموری در مورد تدریس ریاضی مهندس غلامپور

عطیه تیموری
عطیه تیموری

عطیه تیموری - کارشناس ارشد بیوشیمی

نظر خانم تیموری در مورد تدریس ریاضی مهندس غلامپور

آیناز میر
آیناز میر

آیناز میر - دهم تجربی

نظر خانم میر در مورد مشاوره و کلاس های موسسه پرگاس

نیکی کرمی
نیکی کرمی

نیکی کرمی - دهم تجربی

نظر خانم کرمی در مورد مشاوره و کلاس های موسسه پرگاس

نظر دانش آموزان مربوط به سامانه و اپلیکیشن پرگاس

والدین دانش آموز یگانه فخرایی

نظر خانم فخرایی در مورد استفاده از اپلیکیشن پرگاس

مریم احمدی
مریم احمدی

مریم احمدی - دهم تجربی

نظر خانم احمدی در مورد سامانه پرگاس

سودا قریشی
سودا قریشی

سودا قریشی - دوازدهم تجربی

نظر خانم در مورد آزمون های تمرینی پرگاس

آیناز میر
آیناز میر

آیناز میر - دهم تجربی

نظر خانم میر در مورد امکانات سامانه پرگاس

متینا عباس پور
متینا عباس پور

متینا عباس پور - یازدهم تجربی

نظر خانم عباس پور در مورد امکانات سامانه پرگاس

ریحانه میرشرقی - دوازدهم تجربی

نظر ریحانه میر شرقی در مورد آزمون های آنلاین

مهدی عباس زاده - دانشجوی دانشگاه فردوسی

نظر آقای عباس زاده در مورد کلینیک رفع اشکال پرگاس