بسته های آموزشی

پایه
درس

رفع اشکال ریاضی دهم

3 ماهه
دهم متوسطه
55,000 تومان
با تخفیف ویژه 45,000 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
15
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
50
درسنامه
1

زبان انگلیسی نهم (نوبت دوم)

1 ماهه
نهم متوسطه
6,000 تومان
با تخفیف ویژه 5,400 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
ندارد
آزمون تشریحی
3
رفع اشکال
ندارد
درسنامه
ندارد

زبان انگلیسی نهم (نوبت اول)

1 ماهه
نهم متوسطه
10,000 تومان
با تخفیف ویژه 4,000 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
ندارد
آزمون تشریحی
5
رفع اشکال
ندارد
درسنامه
ندارد

زبان انگلیسی هشتم (نوبت دوم)

1 ماهه
هشتم متوسطه
10,000 تومان
با تخفیف ویژه 4,000 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
ندارد
آزمون تشریحی
5
رفع اشکال
ندارد
درسنامه
ندارد

زبان انگلیسی هشتم (نوبت اول)

1 ماهه
هشتم متوسطه
10,000 تومان
با تخفیف ویژه 4,000 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
ندارد
آزمون تشریحی
5
رفع اشکال
ندارد
درسنامه
ندارد

رفع اشکال آمار و احتمال یازدهم

1 ماهه
یازدهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال گسسته دوازدهم

1 ماهه
دوازدهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال حسابان دوازدهم

1 ماهه
دوازدهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال حسابان یازدهم

1 ماهه
یازدهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال هندسه دوازدهم

1 ماهه
دوازدهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال هندسه یازدهم

1 ماهه
یازدهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال هندسه دهم

1 ماهه
دهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال زبان انگلیسی هفتم

3 ماهه
هفتم متوسطه
10,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,000 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
ندارد
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
20
درسنامه
ندارد

رفع اشکال زبان انگلیسی هشتم

3 ماهه
هشتم متوسطه
10,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,000 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
ندارد
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
20
درسنامه
ندارد

رفع اشکال زبان انگلیسی نهم

1 ماهه
نهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال علوم نهم

1 ماهه
نهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال علوم هشتم

1 ماهه
هشتم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال ریاضی نهم

1 ماهه
نهم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال ریاضی هشتم

1 ماهه
هشتم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد

رفع اشکال ریاضی هفتم

1 ماهه
هفتم متوسطه
15,000 تومان
با تخفیف ویژه 9,500 تومان
آزمون تک درس
ندارد
آزمون ترکیبی
ندارد
آزمون تمرینی
5
آزمون تشریحی
ندارد
رفع اشکال
10
درسنامه
ندارد