سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 423


راهنما
دعوت دوستان

سوال 423 | ۰۴ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع ثابت، چندضابطه ای و همانی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ضابطه یک تابع باشد، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

119/8

 در هر ضابطه وجود دارد. پس برای این که ضابطه یک تابع باشد، باید مقدار در هر دو ضابطه با هم برابر باشد، بنابراین:

 
 
خواسته سؤال است:

 
 


برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 2 با 0:0:46
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه