سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 439


راهنما
دعوت دوستان

سوال 439 | ۲۰ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


  محیط یک مثلث، 24 سانتی‌متر است و طول اضلاع آن، سه عدد زوج متوالی هستند. طول کوتاه‌ترین ضلع مثلث کدام است؟
 

پاسخ

  

6

                                            6 = 2-8 = ضلع کوچک                                 
طول ضلع وسطی 8 = 3 ÷ 24
                   10 = 2 + 8 = ضلع بزرگ  

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:6
55 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم

پریسا خالصی مقدم

نفر 2 با 0:0:20
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 3 با 0:0:24
3 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:25
50 بار نفر اول
171 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 5 با 0:0:32
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 6 با 0:0:33
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 7 با 0:0:35
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:38
19 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 9 با 0:0:39
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 10 با 0:0:39
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 11 با 0:0:42
11 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنیوشا وطن دوست باجگیران

نیوشا وطن دوست باجگیران

نفر 12 با 0:0:45
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 13 با 0:0:46
8 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 14 با 0:0:47
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 15 با 0:0:49
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 16 با 0:0:49
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 17 با 0:1:3
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 18 با 0:1:8
1 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه