سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 476


راهنما
دعوت دوستان

سوال 476 | ۲۶ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دایره ها
جایزه
2,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:1:16

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل رو به رو اگر AF=20 باشد، محیط مثلث ABC کدام است؟ ( مماس بر دایره اند.) 

 

پاسخ

  

40

                                                       

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:1:37
14 بار نفر اول
128 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه