سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 499


راهنما
دعوت دوستان

سوال 499 | ۱۸ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عرض رأس سهمی به معادله ی برابر باشد، سهمی محور عرض ها را در چه نقطه ای قطع می کند؟
 

پاسخ

  

8

عرض سهمی (یعنی همان) برابر است. پس باید:

 
 
 
بنابراین معادله ی سهمی به صورت است و محور عرض ها را در نقطه ای به مختصات قطع می کند.

برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 2 با 0:0:47
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 3 با 0:0:49
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 4 با 0:0:51
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 5 با 0:0:53
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه