سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 95 | ۱۰ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

55

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

48

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ضابطه یک تابع باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

در ضابطه داده شده در هر دو ضابطه استفاده شده است، پس باید محاسبه شده از هر دو ضابطه با هم برابر باشند، در نتیجه:
 
نکته: اگر در توابع چند ضابطه ای، دامنه ها دارای اشتراک باشند، باید مقدار ضابطه ها در آن نقطه مشترک با هم برابر باشند.

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:14)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر دوم (با 0:0:38)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر سوم (با 0:0:40)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر چهارم (با 0:0:40)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر پنجم (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه