سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 95


راهنما
دعوت دوستان

سوال 95 | ۱۰ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

55

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

48

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ضابطه یک تابع باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

در ضابطه داده شده در هر دو ضابطه استفاده شده است، پس باید محاسبه شده از هر دو ضابطه با هم برابر باشند، در نتیجه:
 
نکته: اگر در توابع چند ضابطه ای، دامنه ها دارای اشتراک باشند، باید مقدار ضابطه ها در آن نقطه مشترک با هم برابر باشند.

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:14
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهکیمیا علیدوست

کیمیا علیدوست

نفر 2 با 0:0:38
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 3 با 0:0:40
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 4 با 0:0:40
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 5 با 0:0:43
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 6 با 0:0:45
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 7 با 0:0:46
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه