سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 595


راهنما
دعوت دوستان

سوال 595 | ۲۱ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


ساده شده ی عبارت  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

1

   صورت و مخرج را مخرج مشترک می گیریم:
                                                                    

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار پوراحمدی

نگار پوراحمدی

نفر 4 با 0:0:42
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:44
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:56
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 7 با 0:0:57
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 8 با 0:1:0
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه