سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 110 | ۲۵ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در حل معادلۀ  به روش مربع کامل از چه عددی جذر گرفته می‌شود؟
 

پاسخ

  

17/4

 

ضریب x برابر 3 است، نصف آن  است.


 

برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر اول (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر دوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر سوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر چهارم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر پنجم (با 0:0:50)
5 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه