سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 857


راهنما
دعوت دوستان

سوال 857 | ۱۱ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:1:17

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل رو به رو، هر خانه از مجموع اعداد دو خانه ی زیر آن به دست می آید. به جای  چه عددی قرار دهیم؟   
 
                                                                                                                                                                               
 

پاسخ

  

-8

می دانیم:   
                                               
 

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:1:23
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 3 با 0:1:46
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 4 با 0:1:51
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه