سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 791


راهنما
دعوت دوستان

سوال 791 | ۰۷ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
هندسه تحلیلی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A  و B  به طول های  و  روی خط  قرار دارند. اگر تصاویر A و B روی محورx ها C و D باشند، مساحت ذوزنقه ABCD چقدر است؟
 

پاسخ

  

3

 با رسم شکل به محاسبه مساحت ذوزنقه می پردازیم:                              
             
همان طور که می بینید طول قاعده بزرگ برابر 5 و طول قاعده کوچک برابر 1 است. ارتفاع ذوزنقه هم فاصلة  تایعنی  است.                                  
 
 
        

برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 1 با 0:0:40
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 2 با 0:0:41
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 3 با 0:0:41
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 4 با 0:0:42
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 5 با 0:0:43
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 6 با 0:0:50
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 7 با 0:0:50
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 8 با 0:0:51
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 9 با 0:0:51
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 10 با 0:1:31
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه