سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 864


راهنما
دعوت دوستان

سوال 864 | ۱۸ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار a، رابطه  میان ریشه های معادله  برقرار است؟
 

پاسخ

  

1

 از تساوی  و با مخرج مشترک گیری خواهیم داشت:
 
حالا با کمک معادله  وP را محاسبه و در تساوی بالا جای گذاری می کنیم:
 

برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 1 با 0:0:42
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:51
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:51
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 6 با 0:0:53
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 7 با 0:0:55
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه