سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 866


راهنما
دعوت دوستان

سوال 866 | ۲۰ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

6 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:25
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 2 با 0:0:39
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 3 با 0:0:43
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:45
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:45
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 7 با 0:0:50
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 8 با 0:0:52
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه