سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 169 | ۲۳ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


دامنه تابع شامل چند عدد صحیح است؟
 

پاسخ

  

3

 

این بازه شامل اعداد صحیح است.

برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر اول (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر دوم (با 0:0:44)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر چهارم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر پنجم (با 0:0:50)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه