سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 899


راهنما
دعوت دوستان

سوال 899 | ۲۲ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع خطی از نقاط و می گذرد. مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

0

ضابطه هر تابع خطی به صورت است، بنابراین داریم:
 

برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 1 با 0:0:46
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 2 با 0:0:49
9 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 3 با 0:0:54
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه