سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 187 | ۱۰ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تاس را با هم پرتاب می کنیم، می دانیم مجموع آن ها 5 یا 10 آمده است. چقدر احتمال دارد که هر دو عدد رو شده زوج نباشند؟
 

پاسخ

  

5/7

اگر، پیشامد آن باشد که مجموع دو تاس 5 یا 10 آمده باشد و، پیشامد زوج نبودن عددهای دو تاس باشد، آن گاه:
 
حال پیشامد زوج بودن همزمان عددهای هر دو تاس است، پس:
 
و در نتیجه. بنابراین:
 
راهبرد 1
 
با توجه به نمودار وِن داریم:             
 

برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر اول (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر دوم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر سوم (با 0:0:53)
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر چهارم (با 0:0:54)
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر پنجم (با 0:0:55)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه