سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 155 | ۱۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


A: ......... attended the party? B: My whole family came. Everybody was there except for my sister. She couldn't come.  
 

پاسخ

  

2

A: چه کسانی در مهمانی شرکت کردند؟ B: همه خانواده ام آمدند. همه آمدند به جز خواهرم او نتوانست بیاید. نکته گرامری: برای پرسش از فاعل انسانی از ’’who‘‘ استفاده می کنیم و بعد از آن نیازی به سؤالی کردن ادامه جمله نمی باشد.  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:6
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:10
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 3 با 0:0:42
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:43
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 5 با 0:0:45
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 6 با 0:0:48
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 7 با 0:0:50
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 8 با 0:0:50
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه