سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 289


راهنما
دعوت دوستان

سوال 289 | ۲۸ شهریور ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


A tall narrow building either built on its own or forming part of a castle, church etc.

پاسخ

  

2

(گزینه  2) یک ساختمان بلند که یا به صورت تکی ساخته می شود و یا بخشی از یک برج و یا کلیسا و ... را شکل می دهد.
1) طبیعت
2) برج
۳) کتابخانه
۴) موزه

برنده مسابقهرویا بلوچی

رویا بلوچی

نفر 1 با 0:0:14
25 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهصبا ثابت شرف

صبا ثابت شرف

نفر 2 با 0:0:21
5 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 3 با 0:0:44
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:45
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 5 با 0:0:45
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 6 با 0:0:48
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 7 با 0:0:54
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه