سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 70 | ۲۴ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «put away your book» اشاره دارد؟

پاسخ

  

10برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:6
35 بار نفر اول
90 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر 2 با 0:0:8
5 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:9
7 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 4 با 0:0:9
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 5 با 0:0:10
6 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 6 با 0:0:12
1 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 7 با 0:0:13
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 8 با 0:0:14
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه میری نژاد

ریحانه میری نژاد

نفر 9 با 0:0:14
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 10 با 0:0:15
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا سلیم پور

صبا سلیم پور

نفر 11 با 0:0:15
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنازیتا نوری زاده

نازیتا نوری زاده

نفر 12 با 0:0:29
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 13 با 0:0:42
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه