آرایش الکترونی

سوالات رفع اشکال


1- عنصری از دسته ی d ‌که شمار الکترون های زیرلایه ی  در اتم آن، سه برابر شمار الکترون های زیرلایه ی  اتم آن است. با کدام یک از عناصر زیر هم گروه است؟

شیمی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۰۸:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
2- چه تعداد از عبارت های زیر، جمله ی داده شده را به درستی کامل می کنند؟
«در تناوب چهارم جدول تناوبی، ............... عنصر می توان یافت که ................ وجود دارد.»
آ: 2- در آرایش الکترونی لایه ی ظرفیت آن ها، زیرلایه ی  
ب: 4- در آرایش الکترونی لایه ی ظرفیت آن ها، زیرلایه ی نیم پر
پ: 10- در آخرین زیر لایه ی آرایش الکترونی آن ها، دو الکترون
ت: 7- در آرایش الکترونی آن ها، زیرلایه ی ده الکترونی

شیمی
دهم متوسطه
۲۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰