آرایه ادبی

سوالات رفع اشکال


1-
ادبیات و زبان فارسی
یازدهم متوسطه
۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
2- سلام بیت زیرحسن تعلیل نداره؟!زمهرت تنم گشت همچون هلال
مه دلربای تونادیده هیچ
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۱:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
3- سلام بیت زیرقسمت گلستان خارهارونمیشه تناقض گرفت؟!
ای زمژگان تودرچشم گلستان خارها
گل زسودارخت افتاده دربازارها
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۱:۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
4-
۴۰ – آرایه ی واج آرایی در کدام گزینه وجود ندارد؟ 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
5- با توجّه به بیت های زیر آرایه مقابل کدام گزینه نادرست است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
6-

در تشخیص ارایه ها و ترکیف اضافی راهنمایی میخوام

فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸