ادبیات

سوالات رفع اشکال


1- آرایه های روبه روی کدام بیت، «تماماً» درست است؟
 
ادبیات و زبان فارسی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۱۵:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
2- سلام..((بربنده عاشق باشدوبنده راگوید.))فعل"گوید"اینجاگذرانیست؟؟فک میکنم نیازب مفعول داره...(به بنده بگوید..چه چیزی را؟)
توضیح بدین..تشکر
ادبیات و زبان فارسی
یازدهم متوسطه
۲۰:۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
3- در عبارت زیر چند «وابسته وابسته» به کار رفته است؟
«ابتدا درِ خانه، سبز روشن بود، امّا او آن را قهوه ای سوخته کرد. من خوب به خاطر دارم که خواهر کوچک او از این کارش، بسیار ناراحت شد و با یک قطعه چوب به آن درِ قهوه ای بزرگ ضربه می زد.»
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
4- در همه گزینه ها «نقش تبعی» وجود دارد؛ به جز  .................... .
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
5-
ادبیات و زبان فارسی
یازدهم متوسطه
۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
6- سلام بیت زیرحسن تعلیل نداره؟!زمهرت تنم گشت همچون هلال
مه دلربای تونادیده هیچ
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۱:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
7- زهی رحمت که گریک ذره ابلیس
بیابد،گوی برباید ز ادریس .....میشه مفهومشوبگین؟
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۱۶:۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
8- هرسرموی مراباتوهزاران کاراست
ماکجاییم وملامت گربیکارکجاست؟
میشه مفهومشوبگین!
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۱۶:۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
9- کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟
«کجا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟ و این چنین اگر یک دست تو نیز هدیه ی راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است، به جبهه ها می شتابی.»
ادبیات و زبان فارسی
دهم متوسطه
۱۸:۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
10-

توضیح ارایه های ادبی

فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶