استوانه

سوالات رفع اشکال


1-

سنگی به وزن 200 نیوتن را درون ظرف استوانه مدرج قرار میدهیم.چگالی سنگ چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟<وقتی سنگ درون استوانه نبوده مقدار مایع داخل استوانه 5 میلی لیتر بوده است و بعد از انداختن سنگ درون استوانه حجم اب 15 میلی لیتر شده است>

علوم
هفتم متوسطه
۱۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷