اعداد صحیح نامنفی

سوالات رفع اشکال


1-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
2- سه عدد صحیح را در نظر بگیرید، به صورتی که مجموع اولی و دومی 7- ، مجموعِ اولی و سومی 13+ و مجموع دومی و سومی 18- باشد. حالا مجموع این سه عدد کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
3- اگر هر دقیقه یک واحد صحیح باشد، به کدام مبدأ، ساعت 10 صبح را با عدد 60- نمایش می دهند؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
4- اگر   باشد، مقدار  در کدام گزینه آمده است؟      
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
5- مورچه‌ای روی محور اعداد صحیح و برروی یکی از اعداد قرار گرفته است. در دقیقه‌ی اول یک واحد به راست می‌رود در دقیقه‌ی دوم 2 واحد به چپ می‌رود. در دقیقه‌ی سوم سه واحد به راست می‌رود و... پس از گذشت 1390 دقیقه روی عدد 2011- قرار می‌گیرد. نقطه‌ی شروع حرکت او کدام گزینه بوده است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۴۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
6- کدام گزینه صحیح است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
7- حاصل عبارت زیر چند است؟
A=۴۹۹_۴۹۷+۴۹۵_۴۹۳.......+۳_۱
الف)۲
ب)۲۵۰
ج)۴۹۶
د)۴۹۸
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
8-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
9- دو تاس داریم که روی وجه‌های هر کدام اعداد 1- ، 2، 3-، 4، 5- و 6 نوشته شده است. هر دو تاس را پرتاب می‌کنیم و عددهای روی آنها را با هم جمع می‌کنیم. کدام گزینه نمی‌تواند حاصل جمع به دست آمده باشد؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
10- حاصل کسر  برابر است با: 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۴۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
11-

قرینه هر عدد صحیح نامنفی از خودش............. است

الف) بزرگتر              ب)کوچکتر

ج) شاید بزرگتر و شاید کوچکتر            د)هیچکدام

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
12-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
13-

سوال 122 رو لطفا پاسخ گوباشید مچکرم

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
14-

121رو لطفا پاسخ گو باشید 

3پاس

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
15-

سلام من این سوال رو متوجه نمیشم لطفا روش حل شو برایم توضیح دهید ممنون

ریاضی
نهم متوسطه
۱۶:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷