اعداد طبیعی

سوالات رفع اشکال


1- کدام مجموعه تُهی نیست؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
2-

۱۳۵۸امین نماد اعشار کسر ۱۲ هفتم کدارم رقم است؟

ریاضی
نهم متوسطه
۱۶:۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
3- مقلوب یک عدد سه رقمی از جابه جایی رقم یکان با صدگان به دست می آید. مثلاً مقلوب 125 عدد 521 است. اگر مجموع یک عدد سه رقمی با مقلوبش 1535 شود، مجموع ارقام آن عدد کدام است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۸:۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴