اعصاب پاراسمپاتیک

سوالات رفع اشکال


1- در مورد اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک، کدام مورد درست است؟
علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲