الکترون

سوالات رفع اشکال


1- عنصری از دسته ی d ‌که شمار الکترون های زیرلایه ی  در اتم آن، سه برابر شمار الکترون های زیرلایه ی  اتم آن است. با کدام یک از عناصر زیر هم گروه است؟

شیمی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۰۸:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
2- در شکل روبه رو، الکترونی با سرعت  در مسیری عمود بر میدان مغناطیسی در حرکت است. نیروی الکترومغناطیسی وارد بر الکترون در یک لحظه نشان داده شده است. از آن لحظه، قسمتی از مسیر حرکت الکترون در میدان کدام است؟ 

 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۲۱:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
3- الکترون واقع در زیر لایه‌ی ، حداکثر با چند الکترون دیگر در عدد کوانتومی اصلی ممکن است یکسان باشد؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳