الگو سازی

سوالات رفع اشکال


1- می دانیم که یک چهار ضلعی، دو قطر دارد و یک پنج ضلعی، پنج قطر دارد. با استفاده از جدول نظام دارو با راهبرد الگوسازی ، تعیین کنید یک 10 ضلعی چند قطر دارد؟
           
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶