انرژی جنبشی

سوالات رفع اشکال


1- در لحظه ای که تندی نوسانگر ساده نصف تندی بیشینه ی آن است، انرژی پتانسیل نوسانگر چه کسری از انرژی مکانیکی آن است؟
فیزیک
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۰۶:۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
2- مطابق شکل زیر، بسته ای روی سطح شیب داری با تندی ثابت به طرف پایین سطح می لغزد. کدام یک از عبارت های زیر در رابطه با حرکت این بسته صحیح است؟
 

فیزیک
دهم متوسطه
۲۲:۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳