انرژی مکانیکی

سوالات رفع اشکال


1- در لحظه ای که تندی نوسانگر ساده نصف تندی بیشینه ی آن است، انرژی پتانسیل نوسانگر چه کسری از انرژی مکانیکی آن است؟
فیزیک
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۰۶:۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹