انواع صفات

سوالات رفع اشکال


1- در بررسی همزمان یک صفت وابسته به X و 3آللی و یک صفت مستقل از جنس و ۴ آللی، چند نوع ژنوتیپ در جمعیت مردها دیده می شود؟
زیست شناسی
دوازدهم متوسطه
۲۳:۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰