ایزوتوپ

سوالات رفع اشکال


1- کدام مطلب نادرست است؟                  
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
2-  با استفاده از دو ایزوتوپ از نیتروژن و دو ایزوتوپ از اکسیژن، چند مولکول مختلف به فومول  می تواند ساخته شود؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹