بررسی انرزی مکانیکی

سوالات رفع اشکال


1- در شکل زیر، دو گلوله با جرم های و به دو سر میله ای با جرم ناچیز که می تواند حول نقطه در وسط میله بدون اصطکاک در سطح قائم دوران کند، وصل شده اند. اگر میله از وضع افقی رها شود، در لحظه ای که به وضع قائم می رسد انرژی جنبشی گلوله ها چقدر است؟

فیزیک
دهم متوسطه
۱۶:۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶