برقکافت

سوالات رفع اشکال


1-

سلام الکترولیز چیه؟ آیا به الکترولیت ها مربوط است؟

علوم
نهم متوسطه
۱۹:۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱