تابع

سوالات رفع اشکال


1-
حسابان
دوازدهم متوسطه
۱۷:۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
2- تابع با ضابطه ی  از نظر پیوستگی در دو نقطه به طول های  و1 به ترتیب چگونه است؟
حسابان
یازدهم متوسطه
۲۱:۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
3- نمودار تابع  را یک واحد به راست و یک واحد به پایین منتقل می کنیم، سپس آن را نسبت به محور طول ها و سپس نسبت به محور عرض ها قرینه می کنیم و در آخر طول نقاط را نصف می کنیم. ضابطه تابعی که نمودار آن به دست آمده کدام است؟

ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
4-

سوال ۴ و تشویقی به چه صورت حل میشه؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
5- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸