تعداداتم

سوالات رفع اشکال


1-  با استفاده از دو ایزوتوپ از نیتروژن و دو ایزوتوپ از اکسیژن، چند مولکول مختلف به فومول  می تواند ساخته شود؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹